Acceso Internet

Acceso Internet – Wifi – Préstamo de portátiles en sala

Este servizo ten como  finalidade o acceso da cidadanía á información, á formación, á cultura e ao ocio a través das novas tecnoloxías.

Equipos informáticos públicos


A Biblioteca dispón de 13 postos para uso público.
 • O uso dos ordenadores é gratuíto, e o horario de prestación do servizo é o mesmo que o da biblioteca.
 • Os ordenadores de uso público para o servizo de internet só se poderán utilizar durante unha hora diaria como máximo.
 • Para solicitar o servizo cómpre presentar o carné de socio/a da biblioteca no mostrador da entrada, aínda que os ordenadores non estean ocupados.
 • Estes servizos poderán ser utilizados por persoas maiores de 16 anos. As persoas menores desta idade terán que contar coa autorización do pai/nai/titor/a. As persoas menores de 9 anos deberán estar sempre acompañadas dunha persoa maior responsable.
 • Pódese reservar un posto de forma presencial, por teléfono ou por correo electrónico, para o mesmo día ou para o día seguinte. As sesións reservadas comezan e rematan ás horas en punto. Cando se entre fóra de hora débese saír na seguinte hora en punto.
 • Cada terminal será utilizado por unha única persoa. Non se poderá cambiar de equipo sen a autorización do persoal da biblioteca. O abandono dun terminal comportará a perda do uso do mesmo.
 • O acceso aos postos está supeditado á celebración de calquera outra actividade.
 • A persoa usuaria respectará a legalidade en materia de propiedade intelectual e fará un uso adecuado do servizo.
 • Os contidos accesibles a través de internet mudan constantemente, polo que a biblioteca non pode supervisar os mesmos. Serán as persoas usuarias as que avalíen a pertinencia da información, informando no seu caso ao persoal da biblioteca.
 • O persoal responsable da biblioteca poderá restrinxir o acceso ao servizo de internet que considere inoportuno e/ou inadecuado.
 • Está expresamente prohibido calquera acto de adulteración dos programas ou configuracións informáticas, así como maltratar os ordenadores, ou realizar algún cambio no seu funcionamento. O persoal responsable da biblioteca resérvase o dereito a finalizar en calquera momento a sesión, cando considere que non se está facendo un uso axeitado dos equipos.
 • Se o posto non funciona adecuadamente, informarase ao persoal do centro.
 • A biblioteca non será responsable de problemas técnicos como a saturación da rede, a caída dos servidores, cortes de luz, etc.
 • As persoas usuarias non accederán a redes, Intranet ou ficheiros de carácter interno da biblioteca.

Wifi


Se ten un ordenador portátil ou outro dispositivo con conexión wifi, poderá conectarse a Internet sen fíos dende a Biblioteca Xosé Neira Vilas.

Só ten que buscar e seleccionar a nosa rede dispoñible:

“ConcellodeVigo-WIFIpublica”

Con esta conexión poderá navegar por Internet. É necesario un usuario e contrasinal para acceder á zona wifi da Biblioteca. O contrasinal renóvase regularmente e pode consultarse no punto de información e préstamo.

Ao conectar o seu ordenador a calquera rede debe ter en conta o seguinte:

Se ten activado algún modo de compartir carpetas, debe desactivalo para evitar que outras persoas usuarias poidan acceder a elas.

É aconsellable manter actualizado un antivirus e activado un cortafogos.

Préstamo de portátiles en sala


A biblioteca dispón de 2 portátiles para o préstamo das persoas usuarias. As persoas que soliciten este servizo poderán facer uso dos mesmos dentro da sala da biblioteca.

Para disfrutar deste servizo tan só é preciso ser usuario/a con carné da biblioteca e ser maior de 18 anos.

Ao igual que para o resto de documentos da colección da biblioteca, para facer efectivo o préstamo dos portátiles en sala, as persoas usuarias deberán presentar o carné de la biblioteca e non ter préstamos fóra de prazo nin sancións.

Cada persoa usuaria pode ter en préstamo un so equipo. O uso do portátil queda limitado exclusivamente ao recinto da biblioteca e, polo tanto, ningún equipo se pode levar fóra da mesma.

O período máximo de préstamo é o mesmo día, en quenda de mañá ou tarde e é obrigatorio devolver o portátil 1/2 hora antes do peche da biblioteca.

Incumprimento das normas

O incumprimento das normas, que se establece e que acepta ao facerse socio/a, supón a suspensión do servizo de préstamo de calquera tipo de documento (libros, revistas, audiovisuais…) de forma temporal ou indefinida. En caso de roubo, destrución ou deterioración irreparable do computador ou dos seus accesorios a persoa usuaria deberá repoñer o equipo por outro de similares características, cuxo valor aproximado acordardarse ou, no seu caso, deberá reparar o dano causado. Mentres non se leve a cabo a reposición quedará suspendido/a do servizo de préstamo de calquera material.

Uso responsable

Ao igual que no resto de ordenadores de uso público, non se permite o uso do aparello para grabar ou descargar software ilegal, nin para acceder a contidos pornográficos, violentos ou xenófobos de internet.

A persoa usuaria é a única responsable do portátil, polo que non debe deixalo nunca sen vixilancia nin deixarllo usar a ninguén. Non está permitido manipular nin o hardware nin o software do equipo.